HLBS BERRY SLM

A HLBS termékek forgalmazása egy zárt webshop-on keresztül történik.
A termékek bárki számára elérhetőek, de az első vásárlás regisztrációhoz / meghíváshoz kötött.

További információért válassz magadnak tanácsadót, vagy nézd meg az oldalát a meghívólinkért, online termékkatalógusért!

VÁLASSZ TANÁCSADÓT

Rózsahegyi Áron HLBS tanácsadó
Rózsahegyi Áron

HLBS tanácsadó

Impresszum

Az üzemeltető adatai

Az üzemeltető neve: Rózsahegyi Áron EV.
Az üzemeltető rövidített neve: Rózsahegyi Áron EV.
Az üzemeltető székhelye: 7700 Mohács, Orgona u. 19.
Az üzemeltető postacíme: 7700 Mohács, Orgona u. 19.
Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: –
Az üzemeltető adószáma: 68444046-1-22
Az üzemeltető EU adószáma: –
Az üzemeltető nyilvántartási száma: 51755162
KSH szám: 68444046620123102

Az üzemeltető kamarai nyilvántartási száma: –
Az üzemeltető adatkezelési nyilvántartási száma: – 
Az üzemeltető bankszámlaszáma: 11600006-00000000-81048373
IBAN szám: –
BIC (SWIFT): –

Az üzemeltető elérhetősége
Ügyfélszolgálat: H-P 08:00-16:00 óráig
Telefon: –
Mobiltelefon: +36 20 922 99797
e-mail: aron@vallalkozz-okosan.hu

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója

A weboldalak tárhelyszolgáltatója a Magyar Hosting Kft.
Elérhetőségek:
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Tartaléktelefon: +36 1 412 3448
FAX: +36 1 700 2254
Email: info@mhosting.hu
Online ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu
Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

A tárhelyszolgáltató cégadatai

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005

Adatkezelési tájékoztató

Szervezet neve: Rózsahegyi Áron EV.

Székhelye: 7700 Mohács , Orgona u. 19.

Adószáma: 68444046-1-22

Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Rózsahegyi Áron

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente

történik.

Hatályba lépett: 2019.12. 10.

Alkalmazandó: 2020.01.04. -től

TARTALOMJEGYZÉK

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Személyi hatály

2. Időbeli hatály

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

IV. ALAPELVEK

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

2. Szerződés teljesítése

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

4. Köz érdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának

keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítése.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog

2. Az érintett hozzáférési joga

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

6. Az adathordozhatósághoz való jog

7. A tiltakozáshoz való jog

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog

10. Korlátozások

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

X. A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI

1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott

adatkezelés

1.2.Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés

2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés

2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

2.2.1. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés

2.2.2. A Vállalkozás által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail

fiók használatával kapcsolatos adatkezelés

2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat

ellenőrzése

2.2.4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése

2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT

ADATKÖRÖK

1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljes ítéséhez kapcsolódó adatkezelés

1.2. Számviteli kötelezettségek teljes ítéséhez szükséges adatkezelés

1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés

4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

2. A Vállalkozás által ellátott adatfeldolgozói tevékenység

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme

3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

MELLÉKLETEK

1. AZ ADATFELDOLGOZÓK NYILVÁNTARTÁSA

2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

3. DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES ADATKEZELÉS ESETÉN

(MAGÁNSZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNER ESETÉN)

5. TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

ALKALMAZÁSÁRÓL

6. ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

7. WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

7.1. MUNKAHELYI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

8. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT ADATFELDOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓJA

RÉSZÉRE

9. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

10. DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

11. REGISZTRÁCIÓVAL, HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS

ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSA

12. ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁS

13. ADATFELDOLGOZÓI NYILVÁNTARTÁS

14. ADATVÉDELMI KLAUZULA MUNKASZERZŐDÉS

15. ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

16. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉS

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja a Vállalkozásunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső

szabályok megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679

RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) által meghatározott

adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Vállalkozás

valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes

adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak

feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A

TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – továbbiakban „Rendelet” – 5. cikkében

foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Személyi hatály

Jelen szabályzat hatálya a Vállalkozásra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az

adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység

természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan

személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra

vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját,

valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági

társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

2. Időbeli hatály

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a

szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,

közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük

korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat

mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön

tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy

azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott

ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy

a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok

e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő

személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi

állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes

személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire

vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi

vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a

daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy

egészségi állapotáról;

16. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a

jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő

társaságokat és egyesületeket is.

IV. ALAPELVEK

(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető.

(2) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan

személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,

a cél elérésére alkalmas.

(3) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(4) A Vállalkozás lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja

elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra

vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a

Vállalkozás által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében

érvényes.

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy

valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak

kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett

magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt

végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott

összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez

egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési

tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési

célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja

meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül

azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A

hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását

ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti

hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az

érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását

követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség

teljesítése végett szükséges.

4. Köz érdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítése.

(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik –

vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy

az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe

véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos

érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az

érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő

ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell

vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és

azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból

kerülhet sor.

(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével

szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az

érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

(1) A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó

hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére

szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek,

szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a

tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

(2) Az adatfeldolgozók felsorolását a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését

megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

a. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

d. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,

e. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi

szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a a Bizottság

megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a

47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében

említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése,

valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok

elérhetőségére való hivatkozás.

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok

megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést

biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjairól;

b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az

érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)

pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az

érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges

következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett

rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

c. az érintett személyes adatok kategóriái;

d. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

e. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett

vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes

adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,

vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének

második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas

garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló

módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére

bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő

kiegészítő információkat:

a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;

b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének

korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett

adathordozhatósághoz való joga;

d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)

pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan

hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel bír.

(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről

az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a. az érintett már rendelkezik az információkkal;

b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1)

bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés

esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen

adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő

intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve

– az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó

uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló

megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai

titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási

kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

2. Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a. az adatkezelés céljai;

b. az érintett személyes adatok kategóriái;

c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen

személyes adatok kezelése ellen;

f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

információ;

h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható

következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra

vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta

be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján

történő – kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike

fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás

személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja

értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog)

tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján

(üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az

adatkezelés ellen;

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az

észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának

törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása

céljából;

b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat

végrehajtása céljából;

c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3)

bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1)

bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak

valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok

pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához

kapcsolódó értesítési kötelezettség

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy

ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a

személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja

(érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6.

cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők

közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az

említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre

ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához

szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján

alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az

esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel

során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és

minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a

2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló

automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra,

hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok

kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében

van szükség.

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

szükséges;

b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő

intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,

ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,

álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9.

cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a)

vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme

érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti

hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e

rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet

fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a

Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá

vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden

érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem

foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77.

cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam

bírósága előtt kell megindítani.

(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést

hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

való jog

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden

érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e

rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás

megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró

közhatalmi szerve.

10. Korlátozások

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben

meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.

cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető

jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos

intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a. nemzetbiztonság;

b. honvédelem;

c. közbiztonság;

d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása,

illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető

veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései,

különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke,

beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet

és a szociális biztonságot;

f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,

felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi

feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási

tevékenység;

i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j. polgári jogi követelések érvényesítése.

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket

tartalmaznak legalább:

a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

b. a személyes adatok kategóriáira,

c. a bevezetett korlátozások hatályára,

d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását

célzó garanciákra,

e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve

az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról,

kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek

jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az

érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a

az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és

elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő

által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben

az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó

intézkedéseket.

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő

feltételek bármelyike teljesül:

a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,

és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás

alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított

személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1)

bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul

meg;

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony

tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal

jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett

feltételek valamelyikének teljesülését.

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is

rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha

bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül

tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Vállalkozás a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban

részletezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést

(visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése,

kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az

adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –

túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel,

vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt

terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a

Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,

további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását

kérheti.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,

tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop,

mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított

állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware

(zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az

adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött

személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot

folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása

céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával

azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti

hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül,

mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és

hozzávetőleges számát;

b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos

következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további

indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E

nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt

követelményeknek való megfelelést.

X. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT

ADATKÖRÖK

1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljes ítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A Vállalkozás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján a z ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró

természetes személy azonosítására és személyazonosságának igazoló ellenőrzésére köteles a z üzleti

kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy

körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; valamint, ha

kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével

kapcsolatban.

(2) A Vállalkozás az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: az ügyfél nevében vagy

megbízása alapján eljáró természetes személy

a) családi és utónevét;

b) születési családi és utónevét;

c) állampolgárságát;

d) születési helyét, idejét;

e) anyja születési nevét;

f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;

g) az azonosító okmányának típusát és számát.

(3) Az adatkezeléssel érintettek köre: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes

személyek.

(4) A személyes adatok megismerésére jogosult a Vállalkozás ügyfélátvilágításra kijelölt vezetője,

vagy munkavállalója. A Vállalkozás a s zerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig

jogosult az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatok kezelésére.

1.2. Számviteli kötelezettségek teljes ítéséhez szükséges adatkezelés

(1) A Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének

jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok

felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó

könyvviteli feladatok ellátása.

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.

(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak

neve, címe, adószáma

(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként

ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A

Vállalkozás a s zerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben

megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A Vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján h avonként, a

tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy

társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített

kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben

meghatározott adatokról

(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik.

(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik Art. 50. § (2)

bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes

személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a

természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

(4) A címzettek köre: a Vállalkozás könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri

feladatként ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók.

(5) A Vállalkozás a j ogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi

kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

(1) A Vállalkozás által nyújtott szolgálatások, illetőleg értékesí tett termékekkel kapcsolatosan a

Vállalkozás harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.

(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a

Vállalkozás szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja

személyes adatait.

(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás

(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.

(7) Az adatok cí mzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a

Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.

(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását,

illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.

3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag,

amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver

felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére,

amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot

meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását

adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása

érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas

információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása,

amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás”

szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó

tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki

a Vállalkozás hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja személyes

adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó.

(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás

szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről,

eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a

honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem

nyilvános tartalmaihoz.

(7) Az adatok cí mzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén:

a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának

üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a hozzájárulás

visszavonásáig. Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére

történő törlésig.

(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai)

törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében

elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben

történik.

3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely

egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vállalkozás

honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet

kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét

képező adatlap kitöltése útján.

(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását

adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(4) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos

reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából, elektronikus, vagy postai úton.

(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat,

marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett

általi visszavonásáig.

3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés

(1) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos

adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a 3.1., 3.2., 3.3. pont rendelkezései az

irányadók.

(2) A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a

2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a

jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a

bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak)

számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi

kötelezettség teljesítése.

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, belépési

jelszava, bankszámlaszáma.

(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a

Vállakozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.

(6) Az adatok cí mzetteinek kategóriái: a Vállakozás vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó

adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Vállakozás könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen

feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

(7) Az adatkezelés helye a jelen szabályzat IV. 4. pontjában rendelkezéseknek megfelelően a

Vállalkozás székhelye.

(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év .

4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes

adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok

kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses

kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a

szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati,

könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,

bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

XI. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

(1) Vállalkozás az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz

igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

– internetes honlap üzemeltetése, karbantartása,

– adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,

– megrendelt termékek vevők részére történő kiszállítása.

Az adatfeldolgozó(k) felsorolását jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza .

(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit

törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő

határozza meg.

(3) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre

vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint

köteles tárolni és megőrizni.

(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért

a Vállalkozás felel.

(5) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az

adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(6) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást n em

ad.

(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem

bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti

tevékenységben érdekelt.

1. A Vállalkozás által ellátott adatfeldolgozói tevékenység

(1) A Vállalkozás kötelezettséget vállal, illetőleg megfelelő garanciákat nyújt az általa

adatfeldolgozóként ellátott adatkezelési tevékenységnek a Rendeletben szabályozott

követelményrendszerrel való megfelelésre és az é rintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő

technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

(2) A Vállalkozás mint adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy

annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi

rendelkezéseket.

(3) A Vállalkozás az Adatkezelő utasítására, az adatvédelmi szabályokkal és alapelvekkel

összhangban dolgozza fel az Adatokat, és köteles figyelemmel lenni az Adatkezelőnek az

Adatfeldolgozó által ismert szerződéses kötelezettségeire.

(4) A Vállalkozás az adatkezelő által részére átadott adatokat nem módosíthatja, törölheti,

másolhatja, kapcsolhatja össze más adatbázisokkal az adatokat, nem használhatja a jelen

Szerződéstől eltérő célra, sem saját célra, nem közölheti harmadik személyekkel, kivéve olyan

mértékben, amennyiben az Adatkezelő azt számára kifejezetten előírja és az Adatfeldolgozás

céljából szükséges.

(5) A Vállalkozás nem jogosult az adatkezelő képviseletére, vagy az adatkezelő nevében

jognyilatkozat tételére, kivéve akkor, ha erre az adatkezelővel kötött megállapodás, vagy más okirat

kifejezetten. felhatalmazza.

(6) A Vállalkozás lerögzíti, hogy az adatkezelő kizárólagosan jogosult az adatfeldolgozó

rendelkezésére bocsátott adatok feldolgozási célját és módját meghatározni.

(7) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó köteles az adatok biztonságáról gondoskodni, köteles

mindazon technikai és szervezési intézkedések megtételére, amelyek szükségesek az adatvédelmi

szabályok érvényre juttatásához, ennek megfelelően intézkedéseket köteles tenni az adatokhoz való

jogosulatlan hozzáférés ellen, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra

hozatala, törlése, megsemmisítése ellen. Köteles továbbá megfelelő intézkedéseket foganatosítani a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a technikai változásokból eredő hozzáférhetetlenné

válás ellen.

(8) A Vállalkozás jelen szabályzat adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseinek betartására

adatfeldolgozásra irányuló tevékenysége során maradéktalan kötelezettséget vállal, az ott

rögzítettek az adatfeldolgozási tevékenységére is irányadók .

(9) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kizárólag azon alkalmazottak részére biztosít hozzáférést az

adatokhoz, akiknek az adatfeldolgozási tevékenység ellátása érdekében arra szükségük van, továbbá

tájékoztatással látja el a hozzáféréssel rendelkezőket a biztonsági követelményeknek való

megfelelési és titoktartási kötelezettségről.

(10) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik az

adatkezelővel annak érdekében, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeit

betartani tudja. Az együttműködés különösen az alábbi területekre terjed ki: az érintettek

hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez fűződő jogainak teljesítésével kapcsolatos megkeresések

jogszabályi határidőn belüli teljesítése.

(11) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az általa feldolgozott adatok

adatkezelő utasításainak megfelelő módosítására, kiegészítésére, kijavítására, zárolására illetve

törlésére.

(12) A Vállalkozás köteles az adatkezelőt haladéktalanul értesíteni minden, az adatok biztonságát

érintő, eseményről, vagy kockázatról, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket megtenni és teljes

körűen együttműködni adatkezelővel.

(13) A Vállalkozás kötelezi magát arra, hogy az adatkezelő és annak megbízottai részére az

adatfeldolgozással kapcsolatos rendszerei, nyilvántartásai, adatai, információi és eljárásai körében

lefolytatott ellenőrzés, vizsgálat során az adatkezelővel teljes körűen együttműködik, Ennek

keretében biztosítja az ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy az adatfeldolgozással

kapcsolatos nyilvántartásokhoz, az azokban tárolt adatállományokhoz, az adatfeldolgozás során

alkalmazott eljárásokhoz teljes körűen hozzáférjen.

(14) A Vállalkozás által végzett adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: 6920 számviteli,

könyvvizsgálói, adószakértő tevékenység.

XII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel

összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy

megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek

az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához,

illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási

szabályokat.

(3) A Vállalkozás által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre

irányulnak:

a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;

b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas

jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;

c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás

alkalmazása,

(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az

adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,

megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan

hozzáférésből erednek.

(5) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

(6) A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván,

biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró

személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük

van.

(7) A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más

adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel – az elkülönített

adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók

ismerhetik meg.

(8) A Vállalkozás vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem

továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.

(9) A Vállalkozás azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt

személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az

adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek. (A titoktartási nyilatkozat

része a jelen szabályzat 14.sz. mellékletét képező adatvédelmi munkaszerződési klauzulának.)

(10) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési

megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja,

kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme

(1) A Vállalkozás az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a

következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel,

(valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)

b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az

elemi károk elleni védelmet,

c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a

szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,

d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához

szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok

elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme

(1) A Vállalkozás a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges

intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

(2) A Vállalkozás vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Vállalkozás érdekében eljáró személyek az

általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat,

függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) A Vállalkozás ügyvezetője köteles a Vállalkozás valamennyi munkavállalója részére ismertetni

jelen szabályzat rendelkezéseit.

(2) A Vállalkozás ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozás valamennyi

munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség

végrehajtása céljából a Vállalkozás ügyvezetője előírja a Vállalkozás munkavállalóival kötött

munkaszerződések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását

deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében.

(3) Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Vállalkozás ügyvezetőjének feladatkörébe

tartozik.

Kelt, 2019. november 01.nap

__________________________

cégszerű aláírás

Cookie-szabályzat

Hatálybalépés dátuma: 2023. június 27.
Utolsó frissítés: 2023. június 27.

 

Mik azok a sütik?

 

Hogyan használjuk a sütiket?

 

 

 

Cookie-beállítások kezelése

Cookie-beállítások

A fenti gombra kattintva bármikor módosíthatja cookie-beállításait. Ez lehetővé teszi, hogy újra meglátogassa a cookie-k hozzájárulását tartalmazó szalaghirdetést, és módosítsa beállításait, vagy azonnal visszavonja hozzájárulását.

Ezen túlmenően a különböző böngészők különböző módszereket biztosítanak a webhelyek által használt cookie-k blokkolására és törlésére. A cookie-k letiltásához/törléséhez módosíthatja böngészője beállításait. Az alábbiakban a fő webböngészők cookie-jainak kezelésével és törlésével kapcsolatos támogatási dokumentumokra mutató hivatkozások találhatók.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Ha más webböngészőt használ, kérjük, keresse fel böngészője hivatalos támogatási dokumentumait.